انجمن کامپیوترشهریار
علمی و آموزشی
 
 

نمونه سوالات تشريحي كاآفريني كد 5/601 فصل اول 1. افراد بشر را که در مسابقه زندگی شرکت دارند را به چند دسته می توان تقسیم کرد. توضیح دهید؟ 2. تعاریف موفقیت را بنویسید. 3. ابعاد موفقیت را نام برده با ذکر مثال توضیح دهید؟ 4. در عرصه دانش و ورزش در ايران چه افراد موفقی داشتیم؟ 5. هدف چیست وچه اهمیتی دارد؟ 6. برای رسیدن به موفقیت چه نکاتی را باید رعایت کنیم. 7. تعیین اهداف بزرگ یکی از نکاتی است که باید در رسیدن به موفقیت رعایت کرد آن را توضیح دهید؟ 8. برای پرورش و افزایش خلاقیت چه روشهایی وجود دارد؟ 9. حداکثر استفاده از زمان یکی از نکاتی است که باید در رسیدن به موفقیت رعایت کردآن را توضیح دهید؟ 10. اشتیاق نقطه شروع همه ی فعالیت ها یکی از نکاتی است که باید در رسیدن به موفقیت رعایت کرد آن را توضیح دهید؟ 11. سخن ادیسون در زمینه پشتکار را بنویسید. 12. اعتماد به نفس یکی از نکاتی است که باید در رسیدن به موفقیت رعایت کرد آن را توضیح دهید؟ 13. نهایت استفاده از هوش واستعداد یکی از نکاتی است که باید در رسیدن به موفقیت رعایت کرد آن را توضیح دهید؟ 14. استفاده از فرصتها یکی از نکاتی است که باید در رسیدن به موفقیت رعایت کرد آن را توضیح دهید؟ 15. رمز موفقیت چیست توضیح دهید؟ 16. چرا برخی از افراد علت پیشرفت خود را شرایط محیطی و اجتماعی می دانند ؟ فصل دوم 1. هدف نهایی تمام فعالیت هایی که شما در حال حاضر به آنها دست می زنید چیست؟ 2. چرا تعیین اهداف شغلی ضرورت دارد؟ 3. برای اینکه اهداف شغلی خودتان را مشخص کنید چه سؤالاتی از خود می کنید؟ 4. شما چه نوع شغلی را باید انتخاب كنید؟ 5. مشاغل دوران قدیم،دوران صنعتی و عصر اطلاعات را با هم مقایسه کنید. 6. دلایل مهم راه اندازی کسب وکار را بنویسید. 7. مسائلی که در راه اندازی کسب وکار باید به آنها توجه کنید را بنویسید. 8. مهمترین مزیت راه اندازی کسب وکار چیست؟ 9. درخت تصمیم گیری شغلی را توضیح دهید؟ فصل سوم 1. اهداف راه اندازی کسب وکار چیست؟ 2. مهمترین هدف راه اندازی کسب وکار چیست؟ 3. انواع کسب وکار بر حسب تعداد افراد شاغل را نام برده توضیح دهید؟ 4. کسب وکارهای کوچک را نام ببرید؟ 5. چرا کسب وکارهای خانگی طرفداران زیادی دارد؟ 6. کسب وکار خانگی را تعریف کنید. 7. اهمیت کسب وکار خانگی چیست؟ 8. سابقه کسب وکارهای خانگی در ایران را بنویسید. 9. دلایل انتخاب کسب وکارهای خانگی را بنویسید. 10. مزایای کسب وکار خانگی نسبت به دیگر کسب وکارها را بنویسید. 11. کسب وکار اینترنتی چیست؟ 12. آیا یک سایت اینترنتی تنها برای فروش محصول یا خدمات بکار می رود.توضیح دهید؟ 13. آیا کسب وکار اینترنتی برای فعالیت هر کسی مناسب است؟ 14. برای راه اندازی سایت اینترنتی چگونه عمل می کنیم؟ 15. چگونه می توان کسب وکار اینترنتی مناسب تری داشت؟ 16. کسب وکارهای اینترنتی نسبت به دیگر کسب وکارها چه مزایایی دارند؟ فصل چهارم 1. کار آفرین کیست؟ 2. تازگی کار کارآفرینان ممکن است در چه زمینه هایی است؟ 3. در تعریف کارآفرین چند نکته اهمیت دارد؟ 4. خلاق را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 5. مخترع کیست؟ مثال بزنید. 6. تفاوت خلاق با مخترع را بنویسید. 7. نوآور کیست؟ 8. سرمایه گذار کیست؟ 9. ویژگیهای مدیران وکارآفرینان را با هم مقایسه کنید. 10. ویژگیهای کارآفرینان را نام ببرید. 11. نیاز به موفقیت را تعریف کنید. 12. نیاز به موفقیت وپیشرفت به چه عواملی بستگی دارد؟ 13. مرکز کنترل چیست؟ 14. برخورداری از مرکز کنترل درونی به عنوان یکی از ویژگیهای کارآفرینان را توضیح دهید؟ 15. مخاطره پذیری چیست؟ 16. مخاطره پذیری کارآفرین را توضیح دهید؟ 17. نیاز به استقلال را تعریف کنید. 18. استقلال طلبی به عنوان یکی از ویژگیهای کارآفرین را توضیح دهید؟ 19. تعاریف خلاقیت را بنویسید. 20. تحمل ابهام را تعریف کنید. 21. تحمل ابهام به عنوان یکی از ویژگیهای کارآفرین را توضیح دهید؟ 22. ویژگی کارآفرینان را از نظر بایگرو را نام ببرید. 23. ویژگی جمعیت شناسی کارآفرینان را نام ببرید. 24. چگونه وجود الگوی نقش می تواند باعث کارآفرینی یک فرد شود؟ 25. سخن وسپر در مورد تحصیلات را بنویسید. 26. آیا می توان سن مطلوبی را برای آغاز فعالیتهای کارآفرینانه معین کرد؟ 27. نظام آموزشی چگونه می تواند باعث افزایش کارآفرینی شود؟ 28. سخن جرج هومانز در مورد جایگاه اجتماعی را بنویسید. 29. انواع کارآفرینی را نام برده توضیح دهید؟ 30. سازمان کارآفرین چیست؟ 31. فرق بین کارآفرینی فردی و سازمانی را بنویسید. 32. کارآفرینی اجتماعی یا ارزشی را تعریف کنید. فصل پنجم 1. اولین قدم در راه اندازی کسب وکار چیست؟ 2. رویکرد محصول محدود بازار محور را توضیح دهید؟ 3. راههای یافتن ایده کسب وکار را بنویسید. 4. چگونه واز چه روشی می توانیم خودمان ایده سازی کنیم؟ 5. کسب وکار انفرادی را توضیح دهید؟ 6. کسب وکار شریکی را توضیح دهید؟ 7. کسب وکار شرکتی را توضیح دهید؟ 8. انتخاب محل کار تحت تأثیر چه عواملی است؟ 9. راههای تأمین منابع مالی کسب وکار را بنویسید. فصل ششم 1. بازاریابی چیست؟ 2. برای شناخت بازار چهار عنصر بازاریابی را باید یاد گرفت آنها را نام ببرید. 3. چهار عامل عمده از نظر بازاریابی که برای تقسیم مردم به گروههای مختلف وجود دارد را نام ببرید. 4. برای شناخت بازار مشتریان دو نوع تحقیق نیاز دارید نام برده توضیح دهید؟ 5. ویژگیهای تحقیقات میدانی را بنویسید. 6. روشهای جمع آوری اطلاعات در تحقیق میدانی را نام ببرید. 7. عیب تحقیق میدانی را بنویسید. 8. منابع مهمی که در تحقیقات کتابخانه ای می توان از آنها استفاده کرد را بنویسید. 9. مزایا وعیب تحقیقات کتابخانه ای را بنویسید. 10. در تدوین پرسشنامه چه اصول وقواعدی باید در نظر گرفت؟ 11. نمونه چیست؟ 12. برای اینکه نمونه انتخاب شده قابل تعمیم باشد چه باید کرد؟ 13. چهار قانون طلایی را نام ببرید. 14. سه چیزی که شرکتها به آن نیاز دارند که به اجزای محصول خود توجه بیشتری کنند را بنویسید. 15. منحنی عمر محصول خود را بشناسید یکی از موارد چهار قانون طلایی است آن را توضیح داده ونمودار آن را رسم کنید. 16. دو دلیل برای قانون تقاضا وجود دارد بنویسید. 17. قانون تقاضا را با رسم نمودار توضیح دهید؟ 18. قانون عرضه را با رسم نمودار توضیح دهید؟ 19. نقطه تعادل را با رسم نمودار توضیح دهید؟ 20. استراتژی قیمت گذاری را نام ببرید. 21. قیمت گذاری بازار محور رانام ببرید. 22. انواع روشهای قیمت گذاری بازار محور را نام ببرید. 23. قیمت گذاری نفوذی را نام ببرید. 24. چرا قیمت گذاری نفوذی برای جذب مشتریان کاربرد دارد؟ 25. قیمت گذاری گران را توضیح دهید؟ 26. قیمت گذاری مخرب را توضیح دهید؟ 27. تفاوت قیمت گذاری نفوذی با مخرب را بنویسید. 28. روش تبعیض در قیمت را توضیح دهید؟ 29. قیمت گذاری با توجه به رقیب را توضیح دهید؟ 30. دو روش قیمت گذاری بالاتر از هزینه را توضیح دهید؟ 31. تبلیغات چیست؟ 32. به چه دلایلی شرکتها تبلیغ می کنند؟ 33. انتخاب محل تبلیغ به چه عواملی بستگی دارد؟ 34. تبلیغات به چند صورت می تواند باشد .توضیح دهید؟ 35. رسانه های تبلیغاتی را نام ببرید. 36. مزایا وعیب تلویزیون به عنوان یکی از وسایل تبلیغاتی را بنویسید. 37. مزایا وعیب رادیو به عنوان یکی از وسایل تبلیغاتی را بنویسید. 38. مزایا وعیب پوسترها وتابلوهای خیابانی وجادهای به عنوان یکی از وسایل تبلیغاتی را بنویسید. 39. مزایا وعیب سینما به عنوان یکی از وسایل تبلیغاتی را بنویسید. 40. مزایا وعیب بروشورها وبسته های پستی به عنوان یکی از وسایل تبلیغاتی را بنویسید. 41. مزایا وعیب سایتهای اینترنتی به عنوان یکی از وسایل تبلیغاتی را بنویسید. 42. روشهای عمده برای بهبود وتوسعه فروش را بنویسید. 43. مکان چیست؟ 44. کانالهای توزیع محصول را نام ببرید. فصل هفتم 1. خلاقیت را از چند جهت می توان بررسی کرد. توضیح دهید؟ 2. عواملی که باعث شده اند تا خلاقیت در بعد مادی به عنوان یک ضرورت شناخته شود را بنویسید. 3. تعاریف خلاقیت را بنویسید. 4. ابتکار چیست؟ 5. نوآوری چیست؟ 6. اختراع چیست؟ 7. تازگی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 8. مهمترین اختراع بشر در قرن نوزدهم چیست؟ 9. تکنیکهای خلاقیت را تعریف کنید. 10. تکنیکهای خلاقیت را نام ببرید. 11. تکنیک فهرست خصوصیات را به عنوان یکی از تکنیکهای خلاقیت توضیح دهید؟ 12. تکنیک واژه تصادفی را به عنوان یکی از تکنیکهای خلاقیت توضیح دهید؟ 13. تکنیک چه می شود اگر ....؟ را به عنوان یکی از تکنیکهای خلاقیت توضیح دهید؟ 14. تکنیک طوفان مغزی را توضیح دهید؟ 15. چهار قاعده که در تکنیک طوفان مغزی باید رعایت شود را بنویسید. 16. رابطه خلاقیت ونوآوری با کارآفرینی را بنویسید. فصل هشتم 1.صفات لازم برای موفقیت در فروش را بنویسید. 2.از نظر جايگاه مشتري را با ميهمان مقايسه كنيد. فصل نهم 1. "حسابداری ممکن است چیزی که شما درباره اش فکر می کنید"این سخن از کیست؟ 2. حسابداری چیست؟ 3. معادله حسابداری چیست؟ 4. سرمایه چیست؟ 5. هدف هر واحد تجاری چیست؟ 6. هزینه ها را تعریف کنید. 7. برداشت چیست؟ 8. صورتهای مالی را نام ببرید. 9. صورت سود (وزیان) بیانگر چیست؟ 10. صورت سرمایه را توضیح دهید؟ 11. صورت گردش وجوه نقد را توضیح دهید؟ 12. ترازنامه چیست؟ 13. حساب چیست؟ 14. تراز آزمایشی چیست؟ فصل دهم 1. مدیریت را تعریف کنید. 2. سازمان را تعریف کنید. 3. وظایف مدیر را بنویسید. 4. تعاریف برنامه ریزی را بنویسید. 5. انواع برنامه ریزی را بنویسید. 6. سازماندهی چیست؟ 7. یک نمودار سازمانی(سازماندهی)را مثال بزنید.وظایف هر کدام را بنویسید. 8. سازماندهی مستلزم اجرای سه عمل است هر کدام را بنویسید. 9. کنترل را تعریف کنید. 10. در یک سازمان چند عامل تعیین کننده میزان کارآمدی ونا کارآمدی نیروی انسانی وجود دارد نام ببرید. 11. دلیل مادی کار کردن انسانها چیست؟ 12. دلیل غیر مادی کار کردن انسانها چیست؟ 13. سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو را بنویسید. 14. نیازهای فیزیولوژیک چیست؟ 15. نیاز به امنیت از نظر مازلو چیست؟ 16. نیاز به تعلق داشتن از نظر مازلو چیست؟ 17. نیاز به خود شکوفایی از نظر مازلو چیست؟ 18. تصمیم گیری را تعریف کنید. 19. مراحل تصمیم گیری را نام ببرید؟(فرآیند تصمیم گیری را بنویسید. 20. در ساختار سازمانی چند نوع ارتباط وجود دارد ؟نام ببرید. 21. ارتباط رسمی را توضیح دهید؟ 22. ارتباط غیر رسمی را توضیح دهید؟ 23. وظیفه وهدف مدیر مالی در یک سازمان چیست؟ 24. وظیفه مدیر منابع انسانی چیست؟ 25. وظیفه وهدف مدیریت تولید چیست 26. عناصر اصلی بهره وری تولید را بنویسید. 27. یکی ازایرادهایی که به نظریه مازلو وارد است بنویسید.

ارسال شده در تاریخ : برچسب:, :: : :: توسط : مرادی

درباره وبلاگ
به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
نويسندگان
پيوندها

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 18
بازدید دیروز : 94
بازدید هفته : 220
بازدید ماه : 2493
بازدید کل : 75245
تعداد مطالب : 18
تعداد نظرات : 5
تعداد آنلاین : 1Create your flash banner free online